كانون توسعه فرهنگی كودكان با همکاری اداره های آموزش و پرورش مناطق در روستاها رشته های كاردانش و فنی- حرفه ای تأسيس و كارگاه های آن ها را تجهيز می كند. اين پروژه در سال ١٣٨1 و در پی درخواست کانون توسعه فرهنگی کودکان برای ایجاد رشتۀ کاردانش در روستای […]

کمک به طرح های کانون