آموزشیاری در کانون توسعه فرهنگی کودکان یک طرح اجرایی است که در آن اشخاصی که آموزشیار نامیده می شوند، با پرداخت مبلغ معینی در سال، یک یا چند دانش آموز روستایی کم توان مالی را برای ادامه تحصیل در مقاطع دبستان تا دانشگاه حمایت می‌کنند. البته چنانچه دانش آموزان تحت […]

      کانون توسعه فرهنگی کودکان  با کمک های فرهنگ دوستان اداره می شود.  تمام هزینه ها ی این سازمان از راه کمک های نقدی مردمی تأمین می شود و خدمات تخصصی آن را اعضای داوطلب به عهده دارند. در صورت تمایل می توانید از راه های زیر به  کانون توسعه فرهنگی کودکان […]

کمک به طرح های کانون