آیا می دانید سالک در اثر گزیدگی پشه خاکی به وجود می آید؟ پشه خاکی دو نوع است. پشه خاکی شهری،پشه خاکی روستایی. پشه خاکی روستایی آلودگی دارد، به این دلیل که در محیطی که کود کشاورزی و خاک در آن وجود دارد، آلوده تر است. هنگام کار کردن در […]

کمک به طرح های کانون