امروزه خواندن تکنیک و شگردی است که برای انجام و اجرای آن مهارت خاصی نیاز است. این مهارت ها را باید در مسیر تجربه و کار مستقیم با کودکان و نوجوانان به دست آورد. اصولاً تجربة کتابخوانی برای کودکان روستایی به دو گروه روستاهای در دسترس و روستاهای دور افتاده […]

کمک به طرح های کانون