شما این داستان را دوست دارید؟ خواندن یکی از بهترین عادت هایی است که شخصی می تواند داشته باشد. پیش ترها که تلویزیون نبود مردم عادت داشتند اوقاتشان را با خواندن کتاب پر کنند. آن ها عضو کتابخانه ها می شدند و این طوری می توانستند کتاب های بیشتری […]

کمک به طرح های کانون