برنامه‌های موفق در ترویج خواندن برندگان جایزۀ ترویج خواندن ایبی ـ آساهی (IBBY-Asahi Reading Promotion Award) جایزۀ ایبی ـ آساهی که به منظور قدردانی از مؤسسات یا افرادی که خدمات مؤثر در ترویج کتابخوانی دارند، در سال 1986 در کنگره دو سالانۀ ایبی (دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان(International […]

کمک به طرح های کانون