معمولاً پدر و مادرها از این که می بینند فرزندان شان تلویزیون و اینترنت را به خواندن کتاب ترجیح می دهند، چندان راضی نیستند. برای همین کتاب خواندن را مثل تکلیفی برای فرزندان شان تعیین می کنند و کودکان هم آن را یک کار اجباری می دانند ،نه اختیاری. […]

کمک به طرح های کانون