هدف: کمک به آموزش علوم تجربی و ریاضی در دبستان های روستایی به روش عملی، خلاق، مشارکتی و حل مسأله، با تهیۀ وسایل آزمایشگاهی و برگزاری دوره های لازم برای معلمان و مدیران . ضرورت اجرای طرح : آموزش علوم تجربی دردورۀ ابتدایی پایۀ درک مطالب علمی و فناوری در […]

كانون توسعه فرهنگی كودكان با همکاری اداره های آموزش و پرورش مناطق در روستاها رشته های كاردانش و فنی- حرفه ای تأسيس و كارگاه های آن ها را تجهيز می كند. اين پروژه در سال ١٣٨1 و در پی درخواست کانون توسعه فرهنگی کودکان برای ایجاد رشتۀ کاردانش در روستای […]

  يكی از فعالیت های عمدۀ كانون توسعه فرهنگی كودكان تأسیس ،‌تجهیز و تقويت كتابخانه درروستاها و مناطق محروم كشور است. از سال ١٣٨٠ كه این سازمان شروع به كار كرده تاکنون 15 کتابخانه تأس‍یس کرده است و با ارسال كتاب و ارائه خدمات آموزشی كتابخانه های عمومی و مدارس […]

طرح آموزشیاری در کانون توسعه فرهنگی کودکان از سال 1380 آغاز شد. هدف این طرح ایجاد امکانات آموزشی در روستاها برای همۀ کودکان اعم از دختر و پسر در پایه های تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه است. برای رسیدن به این هدف  با همت آموزشیاران ،پرداخت کمک هزینۀ تحصیلی به […]

کمک به طرح های کانون