چگونه و چه چیزی برای خواهر و برادرها بخوانیم؟ همه می دانند بلند خواندن برای کودکان یکی از بزرگترین هدیه هایی است که می توانید به آن ها بدهید. همین طور که فرزندانتان را در آغوش گرفته‌اید و داستانی برایش می خوانید ،در حالی که با فرزندتان ارتباط جسمی برقرار […]

  اخیراً انتشار کتاب های کودکان به صورت مجموعه متداول شده است. بعضی از کارشناسان ادبیات کودک انتشار بی سابقۀ این کتاب ها را که بر سیاست گزینش کتاب بسیاری از ناشران اثر گذاشته است، به دلیل فروش خوب آن ها و منافع اقتصادی ناشران می دانند و معتقدند این […]

کمک به طرح های کانون