به خواستۀ فرزند شش- هفت سالۀ خود جواب رد داده اید. و ابداً هم خیال ندارید از حرفتان بر گردید. فرزندتان از درِ دیگری وارد می شود. حالا كه نتوانسته حرف خود را پیش ببرد بنای بد اخلاقی را میگذارد. شروع می كند به جیغ و فریاد و گریه زاری و […]

تعریف و تاریخ رسانه به ابزار یا راه های ذخیره و انتشار اطلاعات یا داده ها رسانه می گویند که انواع گوناگونی چون پست، کتاب، نشریات، نمایش، فیلم، رادیو، تلویزیون، اینترنت را دربر می گیرد، ولی معمولا در اذهان عمومی، معادل رسانه، رسانه های جمعی و به ویژه تلویزیون تصور […]

کمک به طرح های کانون