به خواستۀ فرزند شش- هفت سالۀ خود جواب رد داده اید. و ابداً هم خیال ندارید از حرفتان بر گردید. فرزندتان از درِ دیگری وارد می شود. حالا كه نتوانسته حرف خود را پیش ببرد بنای بد اخلاقی را میگذارد. شروع می كند به جیغ و فریاد و گریه زاری و […]

کمک به طرح های کانون