کارگاه گزارش نویسی با رویکرد نویسندگی و مهارت نوشتن به مثابه پیش‌نیاز گزارشگری، روز 23 مهرماه در محل حسینیه ارشاد برگزار شد. در این کارگاه نمایندگان سازما‌ن‌ها و تشکل‌های زیرمجموعۀ شورای گسترش فرهنگ صلح شرکت داشتند.  آقای رضا خاکی‌نژاد روزنامه‌نگار و مدرس میهمان، ضمن تعریف گزارش و تشریح ویژگی‌های انواع […]

کمک به طرح های کانون